Kонсултантски услуги

„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) е най-богатата по

отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно по нея се

отпускат най-много средства.

Програмата за развитие на селските райони финансира проекти с цел

подобряване на конкурентоспособността на предприятията от:

  • от селското стопанство;
  • горското стопанство;
  • хранително-вкусовата промишленост;

Програмата също така финансира проекти за:

  • подпомагане на икономиката и качеството на живот в селските райони;
  • помощ за опазване на околната среда;

През програмният период 2014-2020 година се извършва финансиране по следните мерки:

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване

М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство

M04 — Инвестиции в материални активи

M06 — Развитие на стопанства и предприятия

М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

М08 — Инвестиции в развитие нa горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите

M09 — Създаване на групи и организации на производителите

M10 — Агроекология и климат

М11 — Биологично земеделие

M12 — Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

М13 — Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

M14 — Хуманно отношение към животните

М15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

M16 — Сътрудничество

M19 — Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

М20 — Техническа помощ държави членки

Екип на Pleven Agro Consult LTD

Нашите услуги

Консултиране на производствени предприятия, земеделски производители и други стопански субекти по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации;

Консултиране при разработване на проекти за кандидатстване за субсидия;

Запознаване на клиента с възможните мерки по които може да кандидатсва и помощ при избора му в зависимост от нуждите, идеите и поставените цели

 

 

Запознаване на клиента с правилата, изискванията и задълженията на избраната от него мярка за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ;

Подробно обсъждане и конкретизиране на детайлите на инвестиционното намерение на клиента , неговите цели, очаквани резултати и възможността за тяхното реализиране спрямо изискванията на конкретната мярка;

Изготвяне на бизнес план;

Разработване на финансови анализи, предпроектни проучвания и др.;

Подготовка и разработване на цялостен пакет от документи за кандидатстване, включително консултации по съдържанието и вида на всеки от документите, необходими за конкретната програма;

Предоставяне и попълване на всички необходими образци при подаване на заявления за подпомагане по ПРСР

Консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта, техническа помощ в процеса на изпълнение на проектите, както и изготвяне на всички необходими отчети към прилагащия орган.

Осигуряване на консултантска помощ през целия период на реализация на съответния проект, в това число и на дейностите по отчитане и подготовка на пакета от документи, съпътстващи заявките за плащане.

Нашите клиенти