Категория: Мерки за подпомагане

Започна приема на документи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. По процедурата по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се подпомогнат проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. Общият размер на […]

Стартира приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

От 15 март стартира приема на проектни предложения за младите земеделски стопани. И ще продължи до 14 юни 17:30 часа. Подаването на заявления става единствено по електронен път чрез онлайн платформата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active Кандидатът трябва да има квалифициран електронен подпис (КЕП), с който подписва електронно проектното предложение. Приемът по тази мярка се чакаше с […]

Започна приема на документи по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приемът по мярката стартира на 15 февруари и ще продължи до 16 май  17:30ч. на електронната платформа https://eumis2020.government.bg Кандидатстването  се осъществява изцяло по електронен път, през онлайн платформата на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение) с използването на КЕП (квалифициран електронен подпис). Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за целият прием е в размер на […]