Стартира приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

От 15 март стартира приема на проектни предложения за младите земеделски стопани. И ще продължи до 14 юни 17:30 часа. Подаването на заявления става единствено по електронен път чрез онлайн платформата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Кандидатът трябва да има квалифициран електронен подпис (КЕП), с който подписва електронно проектното предложение.

Приемът по тази мярка се чакаше с голямо нетърпение от младите стопани.

Бюджетът, който е определен за всички проектни предложения е 22 000 евро.  Максималната сума, която се предоставя е 25 000 евро за проект. Финансирането става на два етапа. Първото плащане  в размер на 12 500 евро се извършва след подписване на договор с ДФ „Земеделие“. Второто плащане в размер на 12 500 евро се извършва след проверка от РА и същите установят стриктното изпълнение на бизнес плана.

 

 

За да могат да кандидатстват лицата трябва  да са на възраст от 18 до 40 навършени години към датата на подаване на проектното предложение. Да са регистрирани за първи път като земеделски стопани, но не повече от 18 месеца.  Да са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. Стопанството им трябва да има икономически размер  измерен в СПО (стандартен производствен обем) в границите между 8000 и 16000 евро. Земята и/или сграда/и, с които участват трябва да  бъде собствена, под наем и/или аренда.

Също така за да са допустими кандидатите не трябва да са кандидатствали по някои от следните мерки: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и да не са не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

Минималният размер точки, необходим за кандидатстване е 10.

Приоритет получават кандидатите, отговарящи на следните критерии:

  • бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

 

  • Проекти с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“

 

  • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни

 

  • Проекти, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство