Започна приема на документи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. По процедурата по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се подпомогнат проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 58 674 000  лв.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 977 900 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 1 955 800 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 30.09.2020 г.

 

Източник на информация: ИСУН 2020