Започна приема на документи по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приемът по мярката стартира на 15 февруари и ще продължи до 16 май  17:30ч. на електронната платформа https://eumis2020.government.bg

Кандидатстването  се осъществява изцяло по електронен път, през онлайн платформата на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение) с използването на КЕП (квалифициран електронен подпис).

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за целият прием е в размер на 85 000 000 евро. За да е допустим един проект, минималният размер разходи трябва да е 15 000 евро, а максималният размер 2 000 000 евро.

Допустими кандидати, които могат да кандидатстват с проектно предложение трябва да отговарят на следните изисквания:

 • земеделски стопани регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските стопани и Групи/Организации на производители
 • предприятия /физически и юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
 • Кандидатите трябва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • земеделските стопани трябва да имат стопанство, не по-малко от 8 000 евро стандартен производствен обем.

Приоритетни сектори, които се финансират са:

 • мляко и млечни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително и гъби;
 • пчелен мед;
 • месо и месни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
 • растителни и животински масла и мазнини;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;
 • готови храни за селскостопански животни;
 • гроздова мъст, вино и оцет;

производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.